Hoe kunnen we je helpen?

Algemene voorwaarden

Getnoticed heeft een aantal voorwaarden die voor alle overeenkomsten gelden vastgelegd in haar Algemene voorwaarden. Een exemplaar is bijgevoegd. In aanvulling hierop kiest Getnoticed ervoor om de NLdigital Voorwaarden van toepassing te verklaren voor zover sprake is van dienstverlening op het gebied van ICT. Dit zijn voorwaarden die breed geaccepteerd worden in de branche en voldoen aan de laatste stand van de techniek, wetgeving en jurisprudentie. Ook hiervan is een exemplaar toegevoegd. De toepasselijkheid van andere voorwaarden of jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het (digitaal) ondertekenen van dit document verklaar je akkoord te gaan met deze opdrachtbevestiging en de genoemde voorwaarden.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GETNOTICED


Artikel 1.          Algemene bepalingen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Get.Noticed B.V., hierna: Getnoticed en u, onze klant.

2.     Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.

3.     De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

4.     Indien en voor zover diensten op het gebied van ICT worden geleverd, zijn de NLdigital Voorwaarden samen met deze voorwaarden van toepassing. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Getnoticed en de NL Digital Voorwaarden gaan de algemene voorwaarden van Getnoticed voor.

Artikel 2.          Wanneer is er een overeenkomst?

1.     Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van Getnoticed kunt u via de website, telefonisch of per mail een offerte aanvragen. Indien nodig plant Getnoticed een kennismakingsgesprek in om uw wensen in kaart te brengen.

2.     Aan de hand van uw gegevens stelt Getnoticed een offerte op. Het aanbod in deze offerte is 30 dagen geldig.

3.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Getnoticed de offerte (digitaal) ondertekend retour heeft ontvangen.

4.     Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden. 

Artikel 3.          Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk?

1.     Nadat u akkoord gaat met de offerte worden afspraken gemaakt over de start van het project en de doorlooptijd. Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen.

2.     Getnoticed heeft een inspanningsverplichting. Zij kan echter niet worden aangesproken op het behalen van een bepaald resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken.

3.     Bij de uitvoering van de dienstverlening mag Getnoticed gebruik maken van derden.

4.     Wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang bij de uitvoering van de overeenkomst, mag Getnoticed weigeren deze uit te voeren. 

Artikel 4.          Wat zijn uw verplichtingen?

1.     U dient alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdig aan Getnoticed te verstrekken. Doet u dit niet en worden hierdoor extra kosten gemaakt, dan worden deze aan u doorbelast.

2.     Indien de werkzaamheden (gedeeltelijk) op uw locatie worden uitgevoerd, stelt u een werkplek ter beschikking die voldoet aan de Arbowetgeving.

3.     Wilt u op uw website of andere kanalen foto’s en andere persoonsgegevens van werknemers, klanten of andere betrokkenen plaatsen, dan bent u ervoor verantwoordelijk dat er een rechtmatige grondslag bestaat voor de verwerking en dat het beeldmateriaal dat u aanlevert rechtenvrij is.

4.     U keurt en controleert de diensten direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Getnoticed ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst van de stukken of informatie waarover u reclameert en 7 dagen na ontdekking indien u aantoont dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

5.     Is de reclamatie zoals bedoeld in het vorige lid terecht, dan zal Getnoticed de werkzaamheden kosteloos verbeteren. 

Artikel 5.          Hoe betaalt u voor de diensten van Getnoticed?

1.     De prijzen in de offerte zijn exclusief 21% BTW.

2.     Getnoticed factureert haar diensten conform de afspraken in de offerte. Doorlopende werkzaamheden worden in ieder geval maandelijks gefactureerd.

3.     U betaalt de factuur binnen 14 dagen.

4.     Betaalt u niet, dan brengen wij 4% extra administratiekosten in rekening nadat u na twee herinneringen nog steeds niet heeft betaald. Daarnaast bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand. Getnoticed heeft daarnaast het recht om bij het uitblijven van betaling haar dienstverlening (gedeeltelijk) op te schorten.

5.     Getnoticed mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

6.     Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Getnoticed weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.

7.     Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 

Artikel 6.          Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

1.     De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Er is in dat geval sprake van meerwerk.

2.     Getnoticed heeft het recht om de prijs te verhogen als sprake is van prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor Getnoticed met zich meebrengen. De nieuwe prijzen gaan een maand na aankondiging in.

3.     De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Artikel 7.          Wat is de looptijd van de overeenkomst?

1.     De opdracht kan bestaan uit eenmalige componenten en maandelijkse componenten:

a.     Het gedeelte van de opdracht dat bestaat uit eenmalige componenten kan niet opgezegd worden.

b.     Het gedeelte van de opdracht dat bestaat uit maandelijkse componenten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar waarbij geen tussentijdse opzegging mogelijk is. Na het verstrijken van dit jaar wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. Opzegging is telkens mogelijk tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. In onderling overleg kunnen partijen hierover afwijkende afspraken maken. 

Artikel 8.          In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?

1.     Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

2.     Getnoticed mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden. 

Artikel 9.          Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1.     Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van Getnoticed.

2.     Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Getnoticed is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 10.        Intellectuele eigendomsrechten

1.     U mag het werk van Getnoticed niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Getnoticed hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Getnoticed heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.

2.     U blijft eigenaar van de stukken die u aan Getnoticed ter inzage heeft gegeven.

3.     Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Getnoticed en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop.

4.     U staat Getnoticed toe om foto’s en video’s te maken voor commerciële doeleinden en om uw bedrijfsnaam te vermelden op social media en de website van Getnoticed. 

Artikel 11.        Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1.     Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.

2.     Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Getnoticed uw persoonsgegevens. Getnoticed verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe Getnoticed omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van Getnoticed (https://www.getnoticed.nl/privacy).

3.     De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.     Getnoticed neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.

5.     Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via support@getnoticed.nl. 

Artikel 12.        Wie is waarvoor aansprakelijk?

1.     De aansprakelijkheid van Getnoticed uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Getnoticed gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

2.     Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

3.     De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.

4.     Getnoticed verricht activiteiten via online platforms (waaronder, maar niet beperkt tot Google, Facebook, Instagram) en is daarom op bepaalde aspecten overgeleverd aan het beleid van deze platforms en acties van gebruikers van deze platforms. Getnoticed kan daarom in afwijking op het voorgaande, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door:

a.     afgekeurde advertenties;

b.     (advertentie)accounts die worden geblokkeerd;

c.     negatieve reacties op berichten of advertenties door gebruikers van de online platforms;

d.     een daling in resultaten van advertenties en andere marketinguitingen op het moment dat een online platform besluit over te gaan tot een wijziging of update van de voorwaarden, functionaliteiten en/of het (besturings)systeem of door wijzigingen in wetgeving;

e.     technische storingen op online platforms;

f.      hackers of andere geautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen.

5.     Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.

6.     U vrijwaart Getnoticed voor aanspraken van derden.

7.     Iedere aansprakelijkheid van Getnoticed vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

8.     De bepalingen in dit artikel gelden ook voor de moedermaatschappij(en) van Getnoticed en alle aan Getnoticed gelieerde werkmaatschappijen. 

Artikel 13.        Anti-ronselbeding

1.     Leverancier mag gedurende en twee jaar na het einde van de overeenkomst geen werknemers van Getnoticed benaderen om hen te bewegen het dienstverband met Getnoticed te beëindigen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Leverancier een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

Artikel 14.        Wijziging van deze voorwaarden

1.     Getnoticed kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. 

Artikel 15.        Klachten en geschillen

1.     Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.

2.     Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Limburg exclusief bevoegd. 

Artikel 16.        Toepasselijk recht

1.    Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

NLDIGITAL VOORWAARDEN

In aanvulling op de “Algemene voorwaarden Getnoticed” kiest Getnoticed ervoor om de NLdigital Voorwaarden van toepassing te verklaren voor zover sprake is van dienstverlening op het gebied van ICT. Dit zijn voorwaarden die breed geaccepteerd worden in de branche en voldoen aan de laatste stand van de techniek, wetgeving en jurisprudentie. Een exemplaar wordt als PDF bestand met het voorstel meegestuurd.

Daarnaast is er hier ook een exemplaar online te vinden op de website van Getnoticed.

Directe link: https://www.getnoticed.nl/uploads/NLdigital%20Voorwaarden%20-%20NL.pdf